پیوند های مهم
نظر سنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
صفحه اصلی > امورات تابعه > امور آب و فاضلاب خرم آباد 

معرفي شهرستان خرم آباد                              عملکرد امور خرم آباد به روایت تصویر

شهرستان خرم آباد مرکز استان لرستان از شمال به الشتر از شمال شرق به چغلوندي از شرق به زاغه از جنوب شرق به بخش پاپي -از جنوب غرب به ويسيان و از غرب به چگني محدود مي شود.ساخت شهر خرم آباد تا حدودي متاثر از شرائط جغرافيايي ويژه ناهمواريهاست و خرم آباد به دليل واقع شدن در يک دره کم عرض داراي ساخت طولي است و در امتداد رود در حال گسترش است .شهر خرم آباد از دو قسمت تشکيل شده است.بافت قديم آن متاثر است از شرايططبيعي که نوعي هماهنگي بين اجزاي آن با محيط طبيعي برقرار است.اما بافت جديد ?ن با اصول شهر سازي جديد منطبق مي باشد که متاثر از نيازهاي جديد شهري است.

خرم آباد داراي مساحت 6233 کيلومتر با جمعيتي بالغ بر 462133 نفر مي باشد.پيشينه تاريخي خرم آباد به بيش از 2000 سال مي رسد.ساخت اين شهر باستاني به نقل از تاريخ نويسان حتي به قبل از قوم ماد مي رسد.نام قديم آن خايدالو و بعد ها نيز به نام شاپور خاست معروف بوده است.اين شهر در ا50 کيلومتري ماداکتو که در زمان مادها به عنوان پايتخت برگزيده شده بود قرار دارد.زمين هاي حاصلخيز پوشش گياهي و باغات اين شهر را به جلگه ستاره مشهور نموده است.مردم اين شهر از قوم اصيل آريايي و از نژاد لر مي باشند.

از آثار باستاني اين شهر مي توان به پل شکسته -پل شاپوري- مناره آجري - قلعه فلک الفلاک - گرداب سنگي - سنگ نبشته- و .... نام برد.در ذيل بعضي از آثار فوق اجمالا اشاره مي شود.

سنگ نبشته

اين سنگ نبشته که خط کوفي بر روي آن حک شده است در قسمت شرقي شهر خرم آباد قرار دارد اين سنگ بصورت يک مربع تراشيده است و در روي آن راجع به سند مالکيت چراي دامهاي موجود در آن زمان حک شده است. اين سنگ نبشته به گونه اي ساخته شده است که چهار وجه آن به سوي آثار باستاني :1- پل شکسته 2- مناره آجري 3- قلعه فلک الافلاک 4- حوض موسي نشانه رفته است.اين سنگ ريشه در کوه دارد و در چند سال اخير به علت توسعه جاده برش داده و جابجا شده است.

مناره آجري

.اين مناره در جنوب شهرواقع شده که از 99 پله به صورت دايره اي ساخته شده است که درآن سازما نجهت اعلام فرامين به رعايا ونگهباني استفاده شده است.

قلعه فلک الافلاک

اين قلعه اززمان قاجاريه به بعد به اين نام خوانده مي شود ودرفرازتپه اي دربلندترين نقطه شهر خرم آباد واقع شده است.نام قديم آن دژ شاپورخاست بوده وبناي وبناي آن به دوره ي ساسانيان مي رسد اين قلعه اکنون داراي 6 برج برج است ولي درگذشته داراي 12 برج بوده است وبه همين سبب به دوازده برجي نيزمعروف است.درقسمت شمالي زير قلعه چشمه اي بنام گلستان جاري است ولي آب موردنيازخود قلعه ازچاهي به عمق 40 مترکه درميان قلعه وجودداردتامين مي شود.قلعه فلک الافلاک برشهرخرم آباد کاملامشرف است ومساحت آن درحدود 5300 مترمربع است.فضاي داخل آن به چهارتالار نسبتا بزرگ حول دوحياط وتعدادي تالار واتاق تقسيم شده است.

پل شکسته-پل شاپوري

پلي است به يادگارمانده ازدوران ساسانيان اين پل هم اکنون ويرانه اي بيش نيست که درجنوب غربي خرم آباد قراردارد ودرگذشته قسمت هاي غربي لرستان را به خرم آباد وازآنجا به خوزستان متصل مي کرده است اين پل درزمان خود ازشاهکارهاي معماري به حساب مي آمده وداراي 28 طاق يا دهانه بود هاست اما امروز تنها 6طاق آن به جاي ماند هاست .پل شاپوري درراستاي غربي -شرقي باارتفاع 16 متر ساخته شده است ودردهانه پرطاق موج شکنهايي لوزي شکل براي کاهش تخريب سيل تعبيه شده است .

گرداب سنگي

دامنه تپه اي درغرب خرمآباد درقراردارد که درگذشته تقسيم آب بين محله هاي مختلف شهر ازطريق دريچه هاي آن صورت مي گرفته است ديواره ضخيم استوانه اي شکل بنابدون احتساب جدار داخلي حدود 20 مترقطردارد وارتفاع آن ازبالاي ديواره تاکف افزون بر 10 متراست دريچه خروجي آب درگرداگرد استوانه ابعاد مختلفي دارد وحاکي از آن است که اب به نسبت هاي مختلف بين نقاط مسکوني ويا باغ ها ومزارع تقسيم مي شده است.

معرفي امور آب وفاضلاب خرم آباد

درسال 1372 پس از تشکيل شرکت آب وفاضلاب استا ن لرستان مديريت بهره برداري آب وفاضلاب خرم آباد نيزفعاليت خودراشروع نمود.درحال حاضر اين امور با 140 نيروي رسمي وقراردادي -وظايف محوله-اصلاح وتوسعه شبکه آب وتوزيع آب شرب شهرراانجام مي دهند تاجايي که تاپايان بهمن ماه سال 82 تعداد 61850انشعاب آب و28965انشعاب فاضلاب به مشترکين شهرستان خرم آباد واگذارشده است.

اين امور درراستاي هرچه بيشتروبهترارائه دادن خدمات ورضايت شهروندان ادقام به ايجاد وراه اندازي دوامور دردو نقطه از شهرنمود به طوريکه رودخانه اي که ازوسط شهر مي گذرد معياري براي تفکيک دو امورمي باشد.امور آب وفاضلاب ناحيه يک درخيابان آيت الله کاشاني جنب پل دارايي زاده واموروامرآب وفاضلاب ناحيه دو درخيابان علوي پشت بانک صادرات مستقر مي باشد که ماحصل اين اقدام که با پي گيريهاي مديريت محترم شرکت صورت پذيرفت تقسيم کاروتعامل واگذاري وظايف وپيشرفت در امور محوله را به همراه داشته است.

 

امورآب وفاضلاب شهرستان خرم آباد

مدير: آقای فرج قاسمی منش

در سال 1372 پس از تشکيل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان مديريت بهره برداري آب و فاضلاب خرم آباد نيز فعاليت خود را شروع نمود.در حال حاضر اين امور با 140 نيروي رسمي - قراردادي - وظايف محوله - اصلاح و توسعه شبکه آب و توزيع آب شرب شهر را انجام مي دهند تا جايي که تا پايان بهمن ماه سال 82 تعداد 61850 انشعاب آب و 28965 انشعاب فاضلاب به مشترکين محترم شهرستان خرم آباد واگذار شده است. اين امور در راسناي هر چه بيشتر و بهتر ارائه دادن خدمات و رضايت شهروندان اقدام به ايجاد و راه اندازي دو امور در دو نقطه از شهر نمود به طوريکه رودخانه اي که از وسط شهر مي گذرد معياري براي تفکيک دو امور مي باشد. امور آب و فاضلاب ناحيه يک در خيابان آيت اله کاشاني جنب پل دارائي زاده و امور آب و فاضلاب ناحيه دو در خيابان علوي پشت بانک صادرات مستقر مي باشد.که ماحصل اين اقدام که با پي گيريهاي مديريت محترم شرکت صورت پذيرفت.تقسيم کار تعادل واگذاري وظايف و پيشرفت در امور محوله را به همراه داشته است

 

منابع تامين آب شهرستان خرم آباد

آب شرب خرم آباد از سرچشمه اصلي به نامهاي سراب مطهري - سراب گلستان - سراب دارائي و هفت حلقه چاه تامين ميشود.85% از آب شرب شهر از سرچشمه و 15% آن از طريق چاه تامين ميشود.

:دبي چاهها

ميدان تير 108 متر مکعب در ساعت

فلک الدين قديم 83 متر مکعب در ساعت

فلک الدين جديد 108 متر مکعب در ساعت

گلدشت يک 180 متر مکعب در ساعت

گلدشت دو 180 متر مکعب در ساعت

دره گرم يک 160 متر مکعب در ساعت

دره گرم دو 160 متر مکعب در ساعت