پیوند های مهم
نظر سنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
صفحه اصلی > امورات تابعه > امور آب و فاضلاب نورآباد 

 

عملکرد تصویری شهرستان نورآباد

 

تاریخچه شهرستان

دلفان (دلفو) از شهرستان های وسيع و كوهستانی شمال استان لرستان است که با وجود دوری از راه های تجاری، نظامی و بر كنار بودن از رويدادهای مهم تاريخی، از قدمت تاريخی کهنی برخوردار است. آثار باستانی به دست آمده در اين شهرستان، از مفرغ و نشان دهنده سكونت اقوام «كاسی» در اين نواحی است.

 شهرستان دلفان از شمال به استان های همدان و كرمانشاه، از خاور و جنوب خاوری به شهرستان سلسله، از جنوب به شهرستان های خرم آباد و كوهدشت و از باختر به استان كرمانشاه محدود است. مركز شهرستان دلفان از نظر جغرافيايی در 47 درجه و 58 دقيقه درازای خاوری و 33 درجه و 4 دقيقه پهنای شمالی قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دريا 1800 متر است.

 آب و هوای دلفان نسبتا سرد و نيمه خشك است و مقدار بارندگی سالانه آن به طور متوسط 430 ميلي‌متر است. نورآباد - مرکز شهرستان دلفان - در مسير راه اصلی نهاوند ـ هرسين قرار گرفته است كه از اين راه به سوی شمال باختری به درازای 48 كيلومتر تا هرسين و از آن جا به درازای 48 كيلومتر تا شهر كرمانشاه فاصله دارد. اقتصاد دلفان بر پايه كشاورزی استوار است و آب لازم برای اين کار از رودها، چشمه ها و كاريزها فراهم می شود. محصولات كشاورزی اين شهرستان شامل گندم، جو، بنشن، چغندر قند و گياهان علوفه ای است. تپه حمام كه در 25 كيلومتري دلفان و در روستاي يارآباد واقع شده ارتفاع زيادي نداردو مهم‌ ترين محوطه‌ي باستاني اين منطقه به‌شمار مي رود.

 

ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ دل‍ف‍‍ان‌ ب‍‍ا بهره مندي از چ‍ش‍م‌ ‌ان‍د‌از‌ه‍‍ا‌ي‌ زي‍ب‍‍ا، چ‍ش‍م‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ طب‍ي‍‍ع‍‍ي‌، ک‍و‌ه‍س‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ي‌ س‍رس‍ب‍ز، دري‍‍اچ‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ پ‍ر‌آب‌ و ‌جاذبه هاي گردشگري تاريخي و فرهنگي ، ‌آم‍‍اده‌استقبال و پ‍ذي‍ر‌اي‍‍ي‌ ‌از م‍س‍‍اف‍ر‌ان‌ ن‍وروز‌ي‌ ‌اس‍ت‌.

‌ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ دلفان در ميان کوههاي سربه فلک کشيده مهراب و گرين در حلقه رشته کوههاي ز‌اگ‍رس‌ واقع شده که اين رشته کوهها سرچشمه دهها چشمه، رودخانه و آبشار زيبا و طبيعي در اين منطقه است.

ک‍و‌ه‍س‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ي‌ س‍رس‍ب‍ز، چ‍ش‍م‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ طب‍ي‍‍ع‍‍ي‌ و پ‍ر‌آب، گ‍ون‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ گ‍ي‍‍ا‌ه‍‍ي‌، چشم انداز زيبا و جذابي را به اين شهرستان در استان لرستان بخشيده است.

‌وجود م‍ق‍ب‍ره‌ ‌ام‍‍ام‍ز‌اده ‌اب‍ر‌ا‌ه‍ي‍م‌ م‍‍ع‍روف‌ ب‍ه‌ "ب‍‍اب‍‍ا‌ي‌ ب‍زرگ‌"، ‌اح‍م‍د م‍ح‍م‍ود م‍‍ع‍روف‌ ب‍ه‌ "ب‍‍اول‍ي‍ن‌" و "پ‍ي‍ر م‍ح‍م‍د" از جمله جاذبه هاي گردشگري مذهبي شهرستان دلفان است ک‍ه‌ ‌همه ساله بويژه در ايام نوروز، پذيراي خيل عظيم مسافران و گردشگران است.

تاریخچه ونحوه تهیه وتوزیع آب شرب درشهرنوراباد:

شهرداری نوراباددرسال 1335-1340مطابق اسنادجمعیتی درحدود10000-15000که پس ازتشکیل انجمن شهر دایر گردید.باتوجه به اینکه تاسال 1371آب وفاضلاب زیرنظر شهرداری بودبا تصویب قانون تشکیل شرکتهای آب وفاضلاب استانی کلیه تاسیسات موجود ،تحویل شرکت آبفای استان لرستان گردید

 

لازم به توضیح می باشد درزمانی که آب وفاضلاب زیرنظر شهرداری بودآب موردنیازمردم توسطمردم توسط  دوحلقه چاه که درنزدیکی شهربودند تامین میشد ازسال 1372که عملا"آب وفاضلاب ازشهرداری جداشدن برای تامین آب موردنیاز مردم شهر پس ازمطالعات فراوان توسط آب منطقه ای قرارشدکه آب موردنیازازسراب روستای گلام بحری تامین گرددکه بعلت قرارگرفتن روستادربالای سری سراب آب سراب آلوده تشخیص داده شدبه همین منظور آب موردنیاز پس ازمطالعه ازسفرهای زیرزمینی منطقه کفراج شروع به حفریازده حلقه چاه نمودن طبق بررسی های بعمل آمده براوردشده که ازسال 73بمدت سی سال آب شهرنوراباد تامین میگردد 

بررسی سیستم تولید وتوزیع آب شهرنوراباددرمحدوده مطالعاتی شامل تعیین منابع ،مخازن ونحوه ارتباط آن باشبکه می باشد.بدین ترتیب باتوجه به مطالب مطرح شده به منظور ارزیابی نحوه بهره برداری شبکه توزیع آب شهرنوراباد، شناسایی تاسیسات آبرسانی شهری مطابق مراحل ذیل تعیین گردید:

. بررسی شبکه توزیع آب شهرنوراباد

. بررسی مقدماتی شبکه توزیع آب به منظور مجزاسازی نواحی برای اندازه گیری جریان (DMA) .

. تعیین منابع تولید وذخیره

. بررسی ارتباط هیدرولیکی منابع تولید، ذخیره وتوزیع

. تدقیق ارتباطات هیدرولیکی

موارد فوق بااستفاده از

1-  بررسی اسنادموجود درشرکت آب وفاضلاب استان لرستان وامورتابعه شامل نقشه ها ، نحوه راهبری سیستم ، گزارشات موجود

2-  مذاکره وگفتگوی مستقیم بابهره برداران

3-   بازدیدها وبررسی های میدانی ازتاسیسات آبرسانی حاصل شد.

     به همین ترتیب دراین گزارش تاسیسات تولید وتوزیع آب درشهرنورابادموردارزیابی قرارمی گیرد.

تاسیسات آبرسانی شهرنورآباد متشکل ازچاه ها ، مخازن وذخیره وشبکه توزیع می باشد.آب شهرنورابادبا11حلقه چاه بایک خط 600میلیمتری به مخازن آب شهرنورابادانتقال می یابد.مجموعاسه مخزن درشهرنورآبادوظیفه ذخیره ستزی ومتعادل سازی آب موردنیاز شهررابرعهده دارند .درشکل زیرموقعیت مخازن درشهرنمایش داده شده است بدین ترتیب بابررسی مقدماتی نقشه های موجود تاسیسات آبررسانی مورد شناسایی قرارگرفت .درمراحل بعد بابررسی مدارک موجود درامورآب وفاضلاب شهرنوراباد مشخصات اولیه این تاسیسات تعیین گردید.طی بازدیدهای میدانی درمراحل بعد این مشخصات تکمیل گردید.لذانتایج حاصل ازاین بررسی ها بطور کل شامل موارد زیر می باشد:

 . بررسی روابط هیدرولیکی تاسیسات ازقبیل نحوه ارتباط چاه ها بامخازن یاشبکه وچگونگی توزیع  آب درشبکه پس ازذخیره درمخازن ؛

. تهیه فرم های شناسنامه ای برای چاه ها ومخازن وتاسیسات وابسته ازقبیل شیرالات ، تابلوهای برق، پمپ ها وغیره

 

سیستم آبرسانی شهرنوراباد دارای سه مخزن زمینی می باشد.مخازن شماره یک وشماره دوشماره سه درحال حاضر مورد بهره برداری قرارمی گیرند.مخزن شماره یک 7500مترمکعب وشماره             دو2500مترمکعب وشماره سه 5000مترمکعب حجم  ذخیره اب شهررادارامی باشند.

مشخصات فردی مدیر:

نام ونام خانوادگی : علی محمد نظریان

مدارج تحصیلی : لیسانس مهندسی عمران وکارشناسی ارشد درهمان رشته عمران درشهرپرندتهران درحال تحصیل می باشد.