پیوند های مهم
نظر سنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
صفحه اصلی > امورات تابعه > امور آب و فاضلاب سراب دوره 

شهرستان سراب دوره

شهر سرابدوره در فاصله 34 كيلومتري غرب خرم آباد واقع شده است و داراي موقعيت جغرافيايي     ¢00  °48  طول شرقي و ¢30    °33  عرض شمالي مي باشد .

شهر سرابدوره بر روي دشت كوچك دوره در بـيـن ارتـفاعات با امتداد شمال غربي جنوب شرقي با شيب عمومي از شمال شرقي به جنوب غربي و غرب قرار گرفته و از آب و هوايي  معتدل و مرطوب برخوردار است ، دشت مذكور در حـوزه آبريز رودخـانه كرخه و زون ساختماني زاگرس چين خورده قرار دارد .

منابع تأمين آب شرب شهر سرابدوره

در حال حاضر آب شهر سرابدوره از طريق ايستگاه پمپاژ احداثي برروي يكي از چشمه هاي سراب دوره و یک حلقه چاه تأمين مي گردد ، ميـزان آبـدهي ايـن چشمه حدود 17 ليتر در ثانيه و میزان آبدهی چاه 37 لیتر در ثانیه بوده و آب آ‎نها توسط خط لوله اي به مخزن شهر که مخزنی بتنی با ظرفیت 500 متر مکعب می باشد منتقل مي‌شود .

            منطقه دوره و ناوه كش تاكنون بعنوان دشت تلقي نشده و بهمين دليل فاقد كد مطالعاتي مي‌باشند ، البته تا كنون اين تصور غالب بوده كه اصولاً در منطقه چگني آبخوان مشخصي وجود ندارد ، اما با مطالعه دقيقتر دشت وبررسيها و حفاريهاي انجام گرفته در سازندهاي سخت (آهكها) وآبرفت ، وجود دو دشت با دو آبخوان هر چند محدود محرز گرديده است ، كه به شرح ذيل مورد بررسي قرار مي‌گيرند :

- دشت ناوه كش

اين دشت در قسمت شرق سراب دوره واقع شده كه از طرف شمال به آهكهاي كرتاسه و از شرق به آهكهاي آسماري واز سمت غرب به تپه ماهورهاي آهكي آسماري محدود مي گردد .

رسوبات دشت مذكور شامل آبرفتهاي فوقاني با ضخامت كم وقسمتهاي تحتاني كنگلومراي دوران چهارم است كه بعلت نبودن رخنمون كامل نمي توان ضخامت آن را دقيقاً مشخص كرد . حفاريهاي صورت گرفته در اين دشت كوچك ، اكثر قريب به اتفاق مثبت بوده وعمده آب از سازندكنگلومرايي است  چاه عميق پادگان ا... اكبر با 135 متر عمق و سطح آب42 متري و چاه آب شهرك دام با عمق 220 متر و سطح آب 117 متري مؤيد اين آبخوان مي باشد ، بنحوي كه خروجي اين آبخوان در سراب ناوه كش خود را نشان مي دهد .كـد ارتفاعي سطوح آب در ايـن دو حـلقـه چاه تـا حدود بـسيار زيـادي با سراب ناوه كش هماهنگي دارد .

 

 -  دشت دوره

اين دشت عمدتـاً ، قسمتهاي شمال ، شمال شرقي و شمال غربي و بخشي از جنوب شرقي سراب دوره را شامل مي گردد ، ارتفاعات محاط دشت ،تشكيلات آسماري است كه عامل اصلي تغذيه دشت ميباشد ، آهكهاي منطقه كارستيك بوده وحفاريهاي انجام شده در اين تشكيلات در منطقه نشان دهنده پتانسيل بالاي آبدهي آن مي باشد ، كه سرريز خروجي آن سراب دوره است كه دبي آن حدود 319 ليتر بر ثانيه مي‌باشد .

حفاريهاي آبرفتي اعم از عميق و نيمه عميق بوده وكنترل سطح آ ب آنها وجود يك سفره پيوسته را در داخل محدوده دشت اثبات مي كند . جنس رسوبات عمدتاً حاصل از فرسايش ارتفاعات وجريانهاي سطحي مي باشد ، سنگ كف منطقه آبرفتي ، سازند آسماري است كه در مناطق جنوبي آن قبل از برخورد به لايه آهكي به رسوبات سنگ جوش يا كنگلومرايي برخورد مي كند كه اين كنگلو مرا از طريق آهكهاي آسماري تغذيه مي گردد در حفاريهاي منطقه توصيه مي گردد كه حفاري در آن ادامه يابد  در قسمتهاي شمال غربي يعني محدوده ميشاخور ، بدليل اينكه از نظر ارتفاعي نسبتاً بالا است سطح آب زيرزميني پائين بوده وچاههاي آبرفتي قبل از برخورد به لايه آبدار به سنگ كف آهكي برخورد مي نمايند   در دشت سراب دوره بر اساس سوابق موجود در اداره كل امور آب استان جمعاً 29 حلقه چاه در آبرفت حفاري شده كه 20 حلقه از آن عميق و 9 حلقه نيمه عميق مي باشد ، عمق متوسط حفاريهاي آبرفتي حدود 70 متر ومتوسط آبدهي چاههاي عميق 25 متر در ثانيه مي باشد .  همچنين يك حلقه چاه عميق آهكي در سازند كربناته آسماري در منطقه ميشاخور دشت دوره،  به عمق 200 متر حفاري شده وسطح ايستابي آن 70 متر وحداكثر آبدهي 35 ليتر در ثانيه با افت 160 متر حفاري گرديده است ، كه نشان از وجود پتانسيل آبي خوب اين سازند مي باشد . در منطقه چگنـي دشتـهاي دوره و  ناوه كش چشمه ها  و

سرابهاي متعددي وجود دارد ،  از آن جمله مي توان به سراب دوره ، سراب ناوه كش ، سراب بركه وچشمه چگه ميرزاوند و يك رشته قنات بنام هرو ، واقع در قسمت شمال شرقي ناوه كش  اشاره نمود .  از آنجائيكه سرابهاي دوره  و ناوه كش تخليه كننده اصلي آب زيرزميني منطقه مي باشند  وخصوصاً اينكه محل تأمين آب شهر دوره در حال حاضر از يكي از چشمه هاي خروجي سراب دوره مي باشد ، بدين لحاظ وضعيت آبدهي آن مورد برسي قرار خواهد گرفت .

 چشمه سراب دوره:

سراب دوره در طي دوره آماري 15 ساله از ميانگين آبدهي 319 ليتر در ثانيه برخوردار بوده است . حداقل آبدهي سراب مذكور مربوط به مهر ماه سال آبي 80-79 با دبي 48 ليتر در ثانيه و حداكثر آبدهي آن در فروردين ماه سال آبي 77-76 بوده كه معادل 1563 ليتر در ثانيه گزارش شده است .

اين سراب در هيچيك از دوره هاي خشكسالي با قطع كامل آب مواجه نگرديده است  .

با توجه به نتايج حفاريهاي آبرفتي منطقه و بررسي خطوط تراز ، سطوح آب زيرزميني در چاههاي آبرفتي وآهكي و مقايسه آنها با كد ارتفاعي سراب دوره  ، چنين استنباط مي گردد كه سراب مذكور بعنوان سرريز ،  آب موجود در مخازن آهكي آسماري عمل مي نمايد .

مخازن ذخيره

شبكه آبرساني شهر سرابدوره داراي يك مخزن زميني از جنس بتن مسلح و با ظرفيت 500 متر مكعب مي باشد . اين مخزن كه در سال 1373  احداث شده است در حال حاضر داراي وضعيت خوبي بوده به طوري كه تا پايان دوره طرح قابل بهره برداري مي باشد .

سرابدوره با جمعيت معادل 2000  نفر و مساحتی بالغ بر 71 هکتاراز سال 1380 از نظر تقسيمات سياسي از روستا به شهر تبديل شد .در حال حاضر تعداد مشترکین تحت پوشش این امور حدود 700 اشتراک بوده، ضرورت پيش بيني تمهيدات لازم به منظور تأمين آب و توسعه و نوسازي تأسيسات آبرساني آن با يك نگرش كلان مورد توجه قرار گرفته است،که درحال حاضر یک مخزن بتنی با ظرفیت 1000متر مکعب و با حفر یک حلقه چاهاانجام گرفته است.

در اين راستا به منظور شناخت ويژگي هاي اقتصادي اجتماعي و وضعيت تأسيسات تأمين،  انتقال و توزيع آب مشروب شهر سرابدوره ، اين مهندسين مشاور با حضور طي چندين مرحله در منطقه و بـازديـدهاي متعـدد محلي و مراجعـه به ارگانهاي مبادرت به جمع آوري اطلاعات نموده است .

 

مشخصات فردی مدیر:

نام و نام خانوادگی :علی اصغر شیرپی

مدارج تحصیلی : لیسانس مهندسی عمران سال 1383و کارشناس

ارشد مهندسی آب سال  1391

ودر حال حاضردانشجوی دکتری مهندسی آب

سوابق خدمتی در شرکت آبفا: از سال 1378 بترتیب با سمتهای : کارشناس بهره برداری آبفا خرم آباد،مسئول تصفیه خانه فاضلاب شهرستان خرم آباد ،رئیس اداره فنی و اجرایی شهرستان خرم آباد، مدیر امور آبفا چگنی در حال انجام وظیفه میباشد.