پیوند های مهم
نظر سنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
صفحه اصلی > درباره ما > فعاليتهاي اصلي شركت  

 

فعاليتهاي اصلي شركت طبق ماده يك اساسنامه عبارتست از :

1- بهرهبرداري از تأسيسات مرتبط با تأمين و توزيع آب شهري بعد از آبگيري نظير تصفيهخانهها، ايستگاههاي پمپاژ، خطوط انتقال، منابع چاهها، سيستمهاي كنترل و شبكههاي توزيع.

2- بهرهبرداري از شبكههاي جمعآوري و دفع فاضلاب.

3- اجراي شبكههاي مربوط به توزيع آب شهري.

4- اجراي طرحهاي جمعآوري، انتقال و تصفيه فاضلاب.

5- اجراي طرحهاي تأمين و انتقال آب با توجه به تبصرة 3 ماده يك قانون فوق.

6- سرمايه گذاري و مشاركت در مؤسسات و شركتهايي كه با اهداف و وظايف شركت مرتبط باشد, به منظور ارتقاءكيفي وكمي فعاليتهاي شركت0

7- انجام امورتحقيقاتي و آموزشي در راستاي اهداف شركت و هماهنگ با برنامه ريزي شركت آب وفاضلاب كشور.