پیوند های مهم
نظر سنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
صفحه اصلی > شناسنامه خدمات(جدید) 
 
 
ردیف

شناسه خدمت

عنوان خدمت

بستر ارائه خدمت

 

۱۵۰۳۱۴۵۲۰۰۰

واگذاری انشعاب آب و فاضلاب


۱

۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۰

واگذاری انشعاب آب   

 

۲

۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۱   

واگذاری انشعاب فاضلاب

 

 

۱۵۰۳۱۴۵۳۰۰۰

خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب


۳

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۰    

تغییر کاربری انشعاب

 

۴

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۱   

پاسخ به استعلام مالکیت انشعاب آب 

  

۵

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۲  

تغییر مشخصات مشترکین آب و فاضلاب

 

۶

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۳   

تغییر تعداد واحد مسکونی مشترکین آب و فاضلاب

 

۷

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۴   

تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب آب

 

۸

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۵  

تغییر قطرانشعاب آب

 

۹

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۶   

تفکیک کنتور آب

 

۱۰

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۷   

تغییر مکان کنتور آب

 

۱۱

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۸  

آزمایش کنتور آب

 

۱۲

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۹    

تعویض کنتور آب

 

۱۳

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۰   

نصب سیفون اضافی فاضلاب

 

۱۴

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۱   

قطع موقت و وصل انشعاب آب

 

۱۵

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۲   

جمع آوری یا ادغام انشعاب آب

 

۱۶

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۳

تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضلاب

 

۱۷

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۴   

درخواست بررسی صورتحساب مشترکین آب و فاضلاب

 

۱۸

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۵   

اعلام کارکرد کنتور آب

 

۱۹

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۶   

مشاهده سوابق صورتحسابها و پرداختی های مشترکین آب و فاضلاب

   

۲۲

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۹

فروش آب تانکری