پیوند های مهم
نظر سنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
صفحه اصلی > درباره ما > تاريخچه شرکت 

تاريخچه و معرفي شركت

 2-1- تأسيس و شروع فعاليت شركت

2-2- موضوع و هدف شركت

2-3- مركز شركت

2-4- سرمايه شركت

2-5- اركان شركت

2-6-  اعضاء اصلي هيأت مديره

  

2-1- تأسيس و شروع فعاليت شركت :

به استناد ماده يك قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369در تاريخ28/4/1372شركت آب وفاضلاب استان لرستان(سهامي خاص)به جهت ايجاد و بهره برداري تاسيسات تقسيم وتوزيع آب شهري و تاسيسات مرتبط با جمع آوري,انتقال و تصفيه فاضلاب سطح كل استان لرستان,تشكيل وبا اهداف ذيل شروع به فعاليت نمود  

 

2-2- موضوع و هدف شركت:

فعاليتهاي اصلي شركت طبق ماده يك اساسنامه عبارتست از :

الف- بهره‎برداري از تأسيسات مرتبط با تأمين و توزيع آب شهري بعد از آبگير نظير تصفيه‎خانه‎ها، ايستگاههاي پمپاژ، خطوط انتقال، منابع چاهها، سيستمهاي كنترل و شبكه‎هاي توزيع.

ب- بهره‎برداري از شبكه‎هاي جمع‎آوري و دفع فاضلاب.

ج- اجراي شبكه‎هاي مربوط به توزيع آب شهري.

د- اجراي طرحهاي جمع‎آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب.

ه- اجراي طرحهاي تأمين و انتقال آب با توجه به تبصرة 3 ماده يك قانون فوق.

و-سرمايه گذاري و مشاركت در مؤسسات و شركتهايي كه با اهداف و وظايف شركت مرتبط باشد,به منظور ارتقاءكيفي وكمي فعاليتهاي شركت0

ز-انجام امورتحقيقاتي,آموزشي در راستاي اهداف شركت وهماهنگ با برنامه ريزي شركت آب وفاضلاب كشور0

ح-تشكيل شركتهاي جديد بر اساس تبصره (2)ماده يك قانون فوق0

ط-شركت مي تواند با موافقت رياست مجمع عمومي در شهرها ومناطق حوزه عمل خود به تشكيل شعب يا نمايندگي يا دفاتر پشتيباني مبادرت نمايد0

ي-حوزه خدماتي شركت آب وفاضلاب استان لرستان محدوده قانوني شهرهاي تحت پوشش مي باشد0

ك-مدت تاريخ شركت نامحدود است0

شركت آب وفاضلاب استان لرستان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده وامور آن بر طبق قانون تشكيل شركتهاي آب وفاضلاب و مقررات اساسنامه شركت اداره ميگردد ودفتر مركزي آن درشهر خرم آباد ميدان كيو-بلواروليعصر واقع گرديده است0

1-3 سرمايه شركت :

سرمايه شركت معادل 100ميليون ريال است كه در يكهزار سهم بانام يكصد هزار ريالي تقسيم شده است و فهرست اسامي سهامداران و تعداد و درصد سهام هريك از آنها بشرح ذيل مي باشد:

شهرداري هاي استان لرستان 490سهم49/.درصد شركت مهندسي آب وفاضلاب كشور 480سهم 48/.درصد وشركت سرمايه گذاري صبا 30سهم 3/.درصد0

 

2-4- اركان شركت:

الف) مجمع عمومي : كه رياست آن به عهده وزير نيرو يا نماينده تام الاختيار آن.

ب) هيئت مديره : مركب از سه نفر عضو اصلي (كه يكي از آنها بايد مديرعامل باشد و دو نفر عضو علي البدل مي‎باشد).

ج) مديرعامل : بالاترين مقام اجرائي شركت و مجري مصوبات هيئت مديره مي‎باشد.

د) بازرس : مجمع عمومي يك بازرس اصلي و در صورت لزوم يك بازرس علي البدل را براي مدت يكسال معين مي‎كند.

2-5- اعضاي اصلي هيئت مديره:

 1-آقاي حمیدرضا کرم وند

2-آقاي طاهر فلاح نژاد