پیوند های مهم
نظر سنجی
نظر شما در خصوص سایت چیست؟

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف

صفحه اصلی > شناسنامه خدمات(جدید) 
 
 
ردیف

شناسه خدمت

عنوان خدمت

بستر ارائه خدمت

 

۱۵۰۳۱۴۵۲۰۰۰

واگذاری انشعاب آب و فاضلاب


۱

۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۰

واگذاری انشعاب آب   

 

۲

۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۱   

واگذاری انشعاب فاضلاب

 

 

۱۵۰۳۱۴۵۳۰۰۰

خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب


۳

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۰    

تغییر کاربری انشعاب

 

۴

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۱   

پاسخ به استعلام  

  

۵

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۲  

تغییر مشخصات

 

۶

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۳   

تغییر واحد مسکونی

 

۷

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۴   

تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب

 

۸

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۵  

تغییر قطرانشعاب 

 

۹

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۶   

تفکیک کنتور 

 

۱۰

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۷   

تغییر مکان وسایل اندازه گیری

 

۱۱

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۸  

آزمایش کنتور 

 

۱۲

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۹    

تعویض کنتور

 

۱۳

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۰   

نصب سیفون اضافی

 

۱۴

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۱   

قطع موقت و وصل انشعاب 

 

۱۵

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۲   

جمع آوری یا ادغام انشعاب

 

۱۶

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۳

صورتحساب میاندوره

 

۱۷

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۴   

بررسی صورتحساب

 

۱۸

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۵   

اعلام کارکرد کنتور

 

۱۹

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۶   

مشاهده سوابق ( المثنی و ... )

   

۲۰

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۷   

امکان پرداخت صورتحساب

 

۲۱

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۸

پیشنهادات، انتقادات و بررسی شکایات

 

۲۲

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۹

فروش آب تانکری