پیوند های مهم
نظر سنجی
نظر شما در خصوص سایت چیست؟

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف

اهمیت GIS  در آبفا

امروزه سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS و ابزار مرتبط با آن در تجزیه و تحلیل داده های مکانی گسترش زیادی یافته است. در مسائل مهندسی نیزGIS امکان ارزیابی و مدیریت با تسلط بیشتر و صرف زمان و هزینه کمتر را فراهم می نماید. باGIS و تلفیق آن با ابزار و برنامه های دیگر میتوان نقشه هایی را برای بررسی جامع و کامل ایجاد نمود که میزان حجم آلودگیها در آب، خاک و هوا را به صورتی کاملاً پویا ارائه دهد. امور آب و فاضلاب هر شهر وظیفه حیاتی تامین و توزیع آب شهروندان از یک سو و جمع آوری فاضلاب را از سوی دیگر برعهده دارد و به دلیل گسترش فراگیر و تعداد زیاد مشترکین، نیازمند به کارگیری سیستم اطلاعاتی کارآمد و مناسبی است تا در حداقل زمان و با بیشترین کیفیت دسترسی به اطلاعات سیستم شبکه را فراهم نماید. کاربرد سیستم- های نوینی مانندGIS در شرکت های آب و فاضلاب شهری میتواند مسئولین این صنعت را در رسیدن به اهداف خود یاری کند.

کاربردهايي را كه در صنعت آب و فاضلاب ميتوان به آنها اشاره نمود عبارتند از :

1-معاونت امور مشتركين

2-معاونت بهرهبرداري

3-معاونت مهندسي و توسعه

4-معاونت برنامهريزي و بهبود مديريت

5-معاونت مالي و پشتيباني

1- معاونت مهندسي و توسعه

·    استفاده از اطلاعات و آمار فني جهت طراحي اجزاء مختلف طرحهاي آبرساني و فاضلاب

·  استفاده از وضعيت موجود شبكه جهت طرحهاي اصلاح و بازسازي شبكه

·  تهيه نقشه بصورت مكانيزه از تأسيسات بعنوان قسمتي از سيستم مديريت تعمير و نگهداري و برنامهريزي جهت اصلاح سيستم

·   نگهداري اطلاعات بصورت رقومي و سهولت به روز كردن اطلاعات

· آمادگي در برابر حوادث و برنامهريزي جهت انجام عكسالعمل سريع در شرايط فوقالعاده

·   پيشبيني نيازهاي آتي و برنامهريزي در رابطه با توسعه سيستم

·  مدلسازي هيدوليكي سيستم جهت برنامهريزي، طراحي، اصلاح و بهرهبرداري از سيستم و آموزش نيروهاي بهره‎‎بردار

·   تهيه بانك اطلاعاتي مربوط به نقاط كنترل (Benchmarks) موجود در هر شهر استان بصورت كامپيوتري، به همراه شناسنامه موقعيت مكاني اين نقاط بصورت توصيفي و گرافيكي

·   برنامهريزي توسعه شبكه (ورود اطلاعات خطوط اجراء نشده، در حال اجراء و يا ...)

·  گزارش از وضعيت پروژههاي در حال اجرا و ميزان پيشرفت آنها (ارتباط با MSP)

·     بررسي اثر توسعه شبكه در شبكه موجود، قبل از توسعه آن (از نظر فشار يا كلر شبكه )

·   گزارش از پيشرفت كارها (در مورد رشد، لولهگذاري و... )

·   پشتيباني مشتركين براي زمان، مكان و چگونگي نصب انشعاب ساختمان، تغييرات كاربري ساختمان (جهت آمارگيري)، تعداد واحدها

و تغييرات تعداد واحدها، تفكيك املاك، تغيير نامها و بهينهسازي

مسيرهاي قرائت كنتور

        · كوتاهسازي زمان قرائت

        ·  تجزيه وتحليل شبكه در جهت تنظيم آب ورودي وجلوگيري از قطعي آب

2- معاونت برنامهريزي و بهبود مديريت 

        · ايجاد سيستمهاي مديريت اطلاعات (MIS) براي برنامهريزيهاي كوتاه، متوسط و بلند مدت شركت

        ·  كاربرد در طرحهاي تحقيقاتي براي بهبود بهرهوري سيستم

        · ايجاد يك سيستم مكانيزه جهت ذخيرهسازي اطلاعات

        ·  كمك به آموزش پرسنل در رابطه با روشهاي بهبود اخذ، مديريت و كاربرد اطلاعات بصورتهاي فني، گرافيكي و رقومي

        ·  بسترسازي و كمك به برقراري سيستم ISO

        ·  محاسبه نسبتهاي كلي شركت بصورت ماهيانه، سهماهه و ساليانه مانند:

* درصد توسعه شبكه به افزايش مشتركين آب و فاضلاب

* نسبت ضايعات به مشتركين در مناطق مختلف

* نسبت طول شبكه فعلي به طول شبكه مورد نياز

 

 

3- معاونت مالي و پشتيباني

        ·ارائه ليست 15 روزه يا يك ماهه وصوليهاي آببها

        ·ارائه ليست بدهيهاي معوقه آببها جهت اخذ بدهيهاي مربوطه

        ·اعلام هزينهها به تفكيك كد GISبخشهاي مختلف تأسيسات، جهت شناسايي مكانهايي كه داراي هزينههاي سنگين تعميرات و اتفاقات و .... ميباشند.

        ·امكان تهيه ليست اقلام مورد نياز مطابق برنامههاي زمانبندي تعميرات تأسيسات و اتفاقات، كارهاي اجرايي، اصلاح و توسعه ابنيه و انشعابات و ...

        ·ذخيرهسازي مشخصات و پراكندگي سني پرسنل به تفكيك جنسيت، مدرك تحصيلي

        ·بررسي وضعيت هزينه توسعه

        ·برنامهريزي بودجه توسعه

        ·بررسي وضعيت هزينه واحدهاي نگهدارنده شبكه

        ·نظارت بر انبارها

        ·ارائه ليست تجهيزات موجود در انبارها