سامانه ها
همکاران
فرم های الکترونیکی
میز خدمت
امور فرهنگی

تحقیقات و بهره وری
نظام پیشنهادات
ضوابط و مقررات
آمار و اطلاعات

آخرین خبرها

مدیر امور آب و فاضلاب شهر نورآباد لرستان گزارش داد: اقدامات مناسب در حوزه فاضلاب این شهر مدیر امور آب و فاضلاب شهر نورآباد لرستان گزارش داد: اقدامات مناسب در حوزه فاضلاب این شهر

مدیر امور آب و فاضلاب شهر نورآباد از فعالیت این امور در بخش فاضلاب خبر داد

1396/12/19

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان خبر داد شبکه فاضلاب ماسور به زودی به تصفیه خانه فاضلاب شهر متصل خواهد شد مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان خبر داد شبکه فاضلاب ماسور به زودی به تصفیه خانه فاضلاب شهر متصل خواهد شد

مدیرعامل این شرکت از روند پروژه های فاضلاب در منطقه ماسور خبر داد

1396/12/14

مدیرعامل  شرکت آب و فاضلاب استان لرستان تاکیدکرد:لزوم مصرف بهینه آب در ایام خانه تکانی/ افزایش محسوس مصرف آب مشترکین در اسفندماه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان تاکیدکرد:لزوم مصرف بهینه آب در ایام خانه تکانی/ افزایش محسوس مصرف آب مشترکین در اسفندماه

حمیدرضا کرم وندمدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان بر لزوم مصرف بهینه آب در ایام خانه تکانی تأکید کرد و از افزایش محسوس مصرف آب دربین مشترکین خبرداد

1396/12/13

اولین گردهمایی پرسنل و رابطین حراست شرکت آب و فاضلاب استان اولین گردهمایی پرسنل و رابطین حراست شرکت آب و فاضلاب استان

اولین در سالن جلسات شرکت نشست پرسنل ورابطین حراست شرکت به منظور آشنایی ، توجیه مسئولین و رابطین امورات تابعه برگزار گردید.

1396/12/12

تقدیر از کارشناسان و رابطین روابط عمومی و فرهنگی شرکت آب و فاضلاب استان لرستان تقدیر از کارشناسان و رابطین روابط عمومی و فرهنگی شرکت آب و فاضلاب استان لرستان

در مراسمی با حضور معاونت برنامه ریزی شرکت آب و فاضلاب لرستان از کارشناسان و رابطین روابط عمومی و فرهنگی شرکت تجلیل شد.

1396/12/7


به ریاست مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان برگزار شد جلسه مجمع عمومی شرکت آب و فاضلاب بروجرد به ریاست مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان برگزار شد جلسه مجمع عمومی شرکت آب و فاضلاب بروجرد

جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت آب و فاضلاب بروجرد

1396/11/28

عملکرد ده ماهه سال جاری مدیر امور آب و فاضلاب شهر خرم آباد  در دو بخش آب و  فاضلاب عملکرد ده ماهه سال جاری مدیر امور آب و فاضلاب شهر خرم آباد در دو بخش آب و فاضلاب

به گزارش خبرنگار روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان لرستان،مدیر امور آب و فاضلاب شهر خرم آباداز فعالیت خود در ده ماهه اول سال 96 خبر داد.

1396/11/25