پیوند های مهم
نظر سنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
صفحه اصلی > ضوابط و مقررات > قوانین > قانون مجازات اخلال كنندگان  

قانون مجازات اخلال كنندگان در تاسيسات آب وبرق و گاز و مخابرات كشور - تصویب کننده: مجلس شورای ملی – تاریخ تصویب: 1351/10/12

 

ماده ۱: هركس به منظور اخلال در نظم و امنيت عمومي در تاسيسات فني آب و برق و گاز و مخابرات دولتي ووسایل و متعلقات آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله‌كشي و دستگاه‌هاي توليد وتوزيع و انتقال آنها و همچنين دستگاه‌هاي مخابراتي و ارتباطات مملكتي از قبيل تلفن و تلگراف و راديو و تلويزيون و مكروويو و وسایل مربوط كه به هزينه دولت يا باسرمايه مشترك دولت و بخش خصوصي يا از طرف بخش خصوصي به منظور استفاده عمومي ايجادشده مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كار انداختن و يا هر نوع خرابكاري ديگر بشودبه حبس مجرد از سه تا ده سال محكوم مي‌شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمانهاي مربوط باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد. درصورتي كه اقدامات مذكورمنتهي به مرگ شخص يا اشخاص شود مجازات مرتكب اعدام خواهد بود.