پیوند های مهم
نظر سنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
صفحه اصلی > ضوابط و مقررات > قوانین > لايحه قانوني رفع تجاوز  

لايحه قانوني رفع تجاوز ازتاسيسات آب و برق کشور- تصویب کننده: شورای انقلاب – تاریخ تصویب: 1359/4/3

 

ماده ۱: هرکس از آب لوله کشي و انهار آبياري و شبکه هاي توزيع و خطوط انتقال نيروي برق استفاده غيرمجاز نمايد يا در تاسيسات آب و برق دخالت غيرقانوني کند به پرداخت مبلغ بيست تاپنجاه هزار ريال جزاي نقدي و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق محکوم مي شود و در صورت تکرار يا ادامه عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع سابق به حبس جنحه اي از ۶۱ روزتا شش ماه و در هر دو حال به جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانين ديگر مشمول مجازات بيشتري باشد به مجازات اشد محکوم مي شود