پیوند های مهم
نظر سنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد

نتایج حاصل از برون سپاری فعالیت های مربوط به اتفاقات آب به بخش خصوصی در شهر خرم آباد با رویکرد اصلاح الگوی مصرف

تهیه و تنظیم : ایرج دالوند ،نورالدین نوریزدان، میرحسین فاضلیان ، خشایار نامداریان

چکیده :

از آنجائيكه ارتقاء كيفيت ارائه خدمات و استمرار آن همچنین استفاده بهینه از منابع و امکانات وتلاش در جهت اصلاح روشها در راستای کاهش هزینه ها و اصلاح الگوهای و روشهای  بهره برداری و افزایش بهره وری و جلب رضایت مندی مشترکین وشهروندان همیشه از دغدغه های اساسی در شرکتهای آب و فاضلاب است  ،در سال 1386 ارائه خدمات رفع خرابی و ترمیم اتفاقات آب در اجرای سیاستهای شرکت   به بخش خصوصی واگذار شد که براین اساس در این مقاله به بررسی نتایج اجرای این اقدام   در دو سال قبل و بعد از واگذاری پرداخته میشود   که با ارائه اطلاعات و آمار در قالب نمودار و جداول  بررسی های لازم در اینخصوص  به عمل آمده و از لحاظ مسائل مختلف  نتایج مثبت این اقدام در بهبود روش ارائه خدمات و کاهش چشمگیر هزینه ها و صرفه جویی در منابع  تبیین میگردد .لازم بذکر است  حصول نتيجه دلخواه مرهون تلاش و فعاليت بر مبناي آموخته ها و تجارب علمي و عملي جمعی است .

 واژ گان کلیدی : نقطه سر به سر،اتفاقات آب،. آب بدون در آمد ، مشترکین

تجارب اجرای پایش وضعیت ( C.M   )با استفاده از خدمات ارتعاش سنجی  در

شرکت  آب و فاضلاب  استان لرستان

  تهیه و تنظیم :  ایرج دالوند ،نورالدین نوریزدان ،مسعود بهاروند ،خشایار نامداریان

کلید واژه :

 نت - C B M - C.M - ارتعاش سنجیBearing Condtion

چکیده مقاله :

در سالهای اخیر  سیستم نگهداری و تعمیرات مکانیزه در شرکتهای آب و فاضلاب استقرار یافته است و نقش موثری و تعمیرات در سیستم های در کاهش هزینه های تعمیرات داشته است . اجرای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه   هر چند تعداد خرابی های ناگهانی و توقف های خارج از برنامه را کاهش میدهد  ولی نمیتواند آنرا به صفر کاهش دهد و اشکال اصلی آن این است که تعداد دفعات تعمیر و در نتیجه هزینه نگهداری و تعمیرات را افزایش میدهد این در حالیست که استفاده بهینه از منابع و صرفه جویی در هزینه ها و ارتقاع کیفیت و اجرای عملی اصلاح الگوی مصرف حرکت بسوی روشهای نوین نگهداری و تعمیرات بر اساس وضعیت را اجتناب ناپذیر میسازد، بر این اساس با هدف تحقق شعار فوق اجرای برنامه های نت پیش گویانه   در دستور کار قرار گرفت . بدین منظور واحد  نگهداری و تعمیرات  شرکت آب و فاضلاب استان لرستان تجهیز به دستگاه های ترموگرافی و ارتعاش سنجی گردید که در این مقاله به تجربیات اجرای نت پیشگویانه در قالب ارائه مستندات و ارائه گزارش وضعیت موجود و مقایسه وضعیت قبل و بعد از اجرای خدمات پایش وضعیت و نقش آن در افزایش عمر مفید وکاهش توقفات پرداخته میشود . 

تجارب حاصل ازپایش وضعیت (C.M) با استفاده از تجهیزات ترموگرافی در تاسیسات شرکت آب و فاضلاب استان لرستان

ایرج دالوند ،نورالدین نوریزدان،مسعود بهاروند ، خشایار نامداریان

واژه های کلیدی : نت-   ترموگرافی  -    پایش وضعیت – نت مبتنی بر وضعیت

چکیده مقاله:

چند سالی است که سیستم نگهداری و تعمیرات مکانیزه در شرکتهای آب و فاضلاب استقرار یافته است که نقش موثری در بهبود روشهای نگهداری و تعمیرات در سیستم های استحصال و کاهش هزینه های تعمیرات داشته است . اجرای نت هر چند تعداد خرابی های ناگهانی و توقف های خارج از برنامه را می کاهد ولی نمیتواند آنرا به صفر کاهش دهد واشکال اصلی آن این است که تعداد دفعات تعمیرودر نتیجه هزینه نگهداری و تعمیرات را افزایش میدهد این در حالیست که استفاده بهینه از منابع و صرفه جویی در هزینه هاوارتقاء کیفیت اجرای برنامه های  پایش وضعیت را اجتناب ناپذیر میسازد، بر این اساس اجرای برنامه های نت پیش گویانه در دستور کار قرار گرفت و بدین منظور واحد  نگهداری و تعمیرات  شرکت آب و فاضلاب استان لرستان تجهیز به دستگاه های ترموگرافی و ارتعاش سنجی گردید که  دراین مقاله به تجربیات اجرای پایش وضعیت  در قالب ارائه مستندات وارائه گزارش وضعیت موجود و مقایسه وضعیت قبل وبعدازاجرای خدمات پایش وضعیت با استفاده از تجهیزات ترموگرافی و نقش آن در افزایش طول عمر مفید وکاهش توقفات سیستم  پرداخته میشود . 

عنوان طرح:

بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و تعلق سازماني شركت آب و فاضلاب لرستان

مجريان طرح: سيد حسين جزايري پروين كرمي

چكيده  :

هدف از پژوهش حاضر، بررسي بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و تعلق سازماني شركت آبفاي لرستان مي‌باشد.

      بنابراين براي اين منظور پژوهش در قالب  تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماري اين تحقيق عبارت است از: كليه كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي شركت‌هاي  آب و فاضلاب استان لرستان واقع در در كليه شهرستانهاي استان كه داراي مدارك تحصيلي ديپلم، فوق ديپلم و ليسانس و بالاتر مي‌باشند. اين تعداد برابر با 274 نفر مي‌باشند. روش نمونه گیری در این پژوهش، نمونه‌گیری طبقه‌اي نسبي می‌باشد. ابزارهاي اندازه‌گيري  عبارتند از: الف) پرسشنامه فرهنگ سازماني و ب) پرسشنامه تعلق سازماني كه توسط علي‌احمدي و همكاران ارائه گرديده است. براي تعيين روايي پرسشنامه‌ها از روش روايي محتوايي استفاده گرديده است. براي تعيين پايايي پرسشنامه‌ها، ابتدا آنها را در نمونه‌هاي 30 نفره اجرا نموده و ضريب آلفاي كرونباخ براي سؤالات آنها محاسبه گرديد و پس از آن پرسشنامه‌هاي مذكور در كل نمونه اجرا گرديد. ضريب آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه فرهنگ سازماني برابر با 91/0 و براي پرسشنامه تعلق سازماني برابر با 85/0 محاسبه گرديد كه اين ضرايب حاكي از پايايي بالاي پرسشنامه‌هاي مذكور مي‌باشد. نتايج تحقيق نشان داد كه فرهنگ سازماني حاكم در شركت‌هاي آب و فاضلاب استان لرستان از نوع كنترلي مي‌باشد و ميزان تعلق سازماني كاركنان شركت‌هاي آب و فاضلاب استان لرستان در حد متوسط مي‌باشد. در بررسي رابطه بين ابعاد فرهنگ سازماني و تعلق سازماني نتايج نشان داد كه بين متغيرهاي خلاقيت فردي، ريسك پذيري و مسئوليت، هدايت و رهبري، هماهنگي (همكاري و وحدت سازماني) و حمايت مديريتي با ميزان تعلق سازماني كاركنان شركت آبفا استان لرستان رابطه معناداري وجود دارد ولي بين دو متغير كنترل با ميزان تعلق سازماني كاركنان شركت آبفا استان لرستان رابطه معناداري وجود ندارد. همچنين نتايج نشان داد  بين متغيرهاي هويت سازماني، نظام پاداش و تشويق، تضاد (فضاي باز انتقاد) و الگوي ارتباط با ميزان تعلق سازماني كاركنان شركت آبفا استان لرستان رابطه معناداري وجود دارد.

كليد واژه: فرهنگ سازماني، تعلق سازماني، كاركنان شركت آب و فاضلاب استان لرستان.

   دانلود : ترموگرافی - پایش           حجم فایل 610 KB
   دانلود : بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و تعلق سازماني           حجم فایل 214 KB
   دانلود : پایش ارتعاش سنجی           حجم فایل 97 KB
   دانلود : نتایج حاصل از برون سپاری فعالیت های مربوط به اتفاقات آب           حجم فایل 305 KB