پیوند های مهم
نظر سنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
صفحه اصلی > ضوابط و مقررات > آيين نامه ها > آيين نامه جلوگيری از آلودگي آب 

آيين نامه جلوگيری از آلودگي آب- تصویب کننده: هیات وزیران – تاریخ تصویب: 1350/8/30

 

ماده ۱ : در اجراي مدلول ماده ۵۶ قانون آب و نحوه ملي شدن آن آبها به ترتيب زير طبقه‌بندي مي‌شوند:

 

گروه ۱:آبهایي كه براي مصرف آشاميدن تخصيص داده شده يابراي اين منظور در آينده تخصيص داده شوند پيش‌بيني شده است.

گروه ۲ :آبهایي كه محيط زيست آبزيان قابل صيد است و درآنها صيد و يا تكثير و پرورش صورت مي‌گيرد و يا براي مقاصد مذكور در نظر گرفته شدهباشد و يا مورد استفاده پرندگان و حيوانات قرار گيرد.

 

گروه ۳ :آبهاي مورد مصرف كشاورزي و آبياري.

 

گروه ۴ :آبهایي كه مصرف اساسي آنها در صنعت مي‌باشد.

 

گروه ۵ :آبهایي كه براي منظورهاي تفريحي و زيبایي مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

 

گروه ۶ : ساير آبها از قبيل آبهاي جاري در جويها و يا گودالها و مجاري آبروي جاده‌هاي عمومي كه در ساير گروه‌هاي ذكر نگرديده ويا براي مصارف بالا بكار برده نشده يا درنظر گرفته نشده‌اند.

 

ماده ۲ : تعيين گروه مربوط به كليه آبهاي كشور اعم از آبهاي سطحي يا زيرزميني يا آبهاي درياچه‌ها ودرياها و آبهاي ساحلي كشور بوسيله وزارت آب و برق و بر حسب مورد با نظر وزارت كشور – وزارت كشاورزي و منابع طبيعي – وزارت بهداري – سازمان حفظ محيط زيست و نخجيرباني – وزارت اقتصاد انجام خواهد شد تا موقعيكه گروه‌بندي آبي تعيين نشده باشد آب موردنظر از نظر ضوابط مربوط به جلوگيري از آلودگي آن در رديف گروه دو تلقي خواهدشد.

 

ماده ۳ : تخليه (ريختن يا جاري كردن) هرنوع فاضلاب در آبهاي مذكور در ماده ۱ بايد با رعايت مقررات مندرج در اين آیين‌نامه ‌ضمن اخذ پروانه خاص از وزارت آ‎ب و برق و يا سازمان و موسسات وابسته به آن صورت گيرد.