پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

بررسی و ارزیابی سطح بلوغ مدیریت سرمایه انسانی

فایل پیوست: 
نویسنده: 
حسین آشناگر ؛صمد علی نیا