پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

معرفی خدمات

عنوان خدمت نحوه ارائه زیرخدمت

راهنمای استفاده

از زیرخدمت

اطلاعات تکمیلی زیرخدمت (شناسنامه زیرخدمت)

لینک صفحه

دریافت خدمت

سوالات پرتکرار (FAQ) توافقنامه سطح خدمت (SLA) شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیرخدمت
عنوان خدمت کلان
(شناسه خدمت)
عنوان زیر خدمت
(شناسه زیرخدمت)

خدمات  واگذاری انشعاب آب و فاضلاب

واگذاری انشعاب آب

(۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۰)

غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان معاونت خدمات مشترکین و درآمد (۳۳۲۲۵۸۰۴- ۳۳۲۲۵۸۰۵ -۰۶۶ ) داخلی ۲۵۳ و ۲۷۰ 
ایمیل:moshtarekin@abfa-lorestan.ir

واگذاری انشعاب فاضلاب

(۱۴۰۲۱۴۵۲۱۰)

غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان معاونت خدمات مشترکین و درآمد (۳۳۲۲۵۸۰۴- ۳۳۲۲۵۸۰۵ -۰۶۶ ) داخلی ۲۵۳ و ۲۷۰
ایمیل:moshtarekin@abfa-lorestan.ir

خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب

تغییر کاربری انشعاب آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۰)

غیر حضوری/سایت اینترنت/تلفن همراه/دفتر پیشخوان معاونت خدمات مشترکین و درآمد (۳۳۲۲۵۸۰۴- ۳۳۲۲۵۸۰۵ -۰۶۶ ) داخلی ۲۵۳ و ۲۷۰
ایمیل:moshtarekin@abfa-lorestan.ir

تغییر قطر انشعاب آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۵)

غیر حضوری/سایت اینترنت/تلفن همراه/دفتر پیشخوان معاونت خدمات مشترکین و درآمد (۳۳۲۲۵۸۰۴- ۳۳۲۲۵۸۰۵ -۰۶۶ ) داخلی ۲۵۳ و ۲۷۰
ایمیل:moshtarekin@abfa-lorestan.ir

تغییر مشخصات مشترکین آب و فاضلاب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۲)

غیر حضوری/سایت اینترنت/تلفن همراه/دفتر پیشخوان معاونت خدمات مشترکین و درآمد (۳۳۲۲۵۸۰۴- ۳۳۲۲۵۸۰۵ -۰۶۶ ) داخلی ۲۵۳ و ۲۷۰
ایمیل:moshtarekin@abfa-lorestan.ir

تغییر تعداد واحد مسکونی مشترکین آب و فاضلاب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۳)

غیر حضوری/سایت اینترنت/تلفن همراه/دفتر پیشخوان معاونت خدمات مشترکین و درآمد (۳۳۲۲۵۸۰۴- ۳۳۲۲۵۸۰۵ -۰۶۶ ) داخلی ۲۵۳ و ۲۷۰
ایمیل:moshtarekin@abfa-lorestan.ir

تغییرظرفیت قراردادی انشعاب آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۴)

غیر حضوری/سایت اینترنت/تلفن همراه/دفتر پیشخوان معاونت خدمات مشترکین و درآمد (۳۳۲۲۵۸۰۴- ۳۳۲۲۵۸۰۵ -۰۶۶ ) داخلی ۲۵۳ و ۲۷۰
ایمیل:moshtarekin@abfa-lorestan.ir

تعویض کنتور آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۹)

غیر حضوری/سایت اینترنت/تلفن همراه/دفتر پیشخوان معاونت خدمات مشترکین و درآمد (۳۳۲۲۵۸۰۴- ۳۳۲۲۵۸۰۵ -۰۶۶ ) داخلی ۲۵۳ و ۲۷۰
ایمیل:moshtarekin@abfa-lorestan.ir

آزمایش کنتور آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۸)

غیر حضوری/سایت اینترنت/تلفن همراه/دفتر پیشخوان معاونت خدمات مشترکین و درآمد (۳۳۲۲۵۸۰۴- ۳۳۲۲۵۸۰۵ -۰۶۶ ) داخلی ۲۵۳ و ۲۷۰
ایمیل:moshtarekin@abfa-lorestan.ir

اعلام کارکرد کنتور آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۵)

غیر حضوری/سایت اینترنت/تلفن همراه/پیامک/دفتر پیشخوان معاونت خدمات مشترکین و درآمد (۳۳۲۲۵۸۰۴- ۳۳۲۲۵۸۰۵ -۰۶۶ ) داخلی ۲۵۳ و ۲۷۰
ایمیل:moshtarekin@abfa-lorestan.ir

تفکیک کنتور آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۶)

غیر حضوری/سایت اینترنت/تلفن همراه/دفتر پیشخوان معاونت خدمات مشترکین و درآمد (۳۳۲۲۵۸۰۴- ۳۳۲۲۵۸۰۵ -۰۶۶ ) داخلی ۲۵۳ و ۲۷۰
ایمیل:moshtarekin@abfa-lorestan.ir

تغییر مکان کنتور آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۷)

غیر حضوری/سایت اینترنت/تلفن همراه/دفتر پیشخوان معاونت خدمات مشترکین و درآمد (۳۳۲۲۵۸۰۴- ۳۳۲۲۵۸۰۵ -۰۶۶ ) داخلی ۲۵۳ و ۲۷۰
ایمیل:moshtarekin@abfa-lorestan.ir

فروش آب تانکری

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۹)

دفتر پیشخوان معاونت خدمات مشترکین و درآمد (۳۳۲۲۵۸۰۴- ۳۳۲۲۵۸۰۵ -۰۶۶ ) داخلی ۲۵۳ و ۲۷۰
ایمیل:moshtarekin@abfa-lorestan.ir

نصب سیفون اضافی فاضلاب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۰)

غیر حضوری/سایت اینترنت/تلفن همراه/دفتر پیشخوان معاونت خدمات مشترکین و درآمد (۳۳۲۲۵۸۰۴- ۳۳۲۲۵۸۰۵ -۰۶۶ ) داخلی ۲۵۳ و ۲۷۰
ایمیل:moshtarekin@abfa-lorestan.ir

تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضلاب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۳)

غیر حضوری/سایت اینترنت/تلفن همراه/پیامک/دفتر پیشخوان معاونت خدمات مشترکین و درآمد (۳۳۲۲۵۸۰۴- ۳۳۲۲۵۸۰۵ -۰۶۶ ) داخلی ۲۵۳ و ۲۷۰
ایمیل:moshtarekin@abfa-lorestan.ir

درخواست بررسی صورتحساب مشترکین آب و فاضلاب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۴)

غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان معاونت خدمات مشترکین و درآمد (۳۳۲۲۵۸۰۴- ۳۳۲۲۵۸۰۵ -۰۶۶ ) داخلی ۲۵۳ و ۲۷۰
ایمیل:moshtarekin@abfa-lorestan.ir

پاسخ به استعلام مالکیت انشعاب آب

(۱۵۰۳۳۰۵۳۱۰۰)

حضوری معاونت خدمات مشترکین و درآمد (۳۳۲۲۵۸۰۴- ۳۳۲۲۵۸۰۵ -۰۶۶ ) داخلی ۲۵۳ و ۲۷۰
ایمیل:moshtarekin@abfa-lorestan.ir

مشاهده سوابق صورتحساب‌ها و پرداختی‌های مشترکین آب و فاضلاب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۶)

غیر حضوری/سایت اینترنت/تلفن همراه/دفتر پیشخوان معاونت خدمات مشترکین و درآمد (۳۳۲۲۵۸۰۴- ۳۳۲۲۵۸۰۵ -۰۶۶ ) داخلی ۲۵۳ و ۲۷۰
ایمیل:moshtarekin@abfa-lorestan.ir

جمع آوری یا ادغام انشعاب آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۲)

غیر حضوری/سایت اینترنت/تلفن همراه/دفتر پیشخوان معاونت خدمات مشترکین و درآمد (۳۳۲۲۵۸۰۴- ۳۳۲۲۵۸۰۵ -۰۶۶ ) داخلی ۲۵۳ و ۲۷۰
ایمیل:moshtarekin@abfa-lorestan.ir

قطع موقت و وصل انشعاب آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۱)

غیر حضوری/سایت اینترنت/تلفن همراه/دفتر پیشخوان معاونت خدمات مشترکین و درآمد (۳۳۲۲۵۸۰۴- ۳۳۲۲۵۸۰۵ -۰۶۶ ) داخلی ۲۵۳ و ۲۷۰
ایمیل:moshtarekin@abfa-lorestan.ir

سایرموارد

رسیدگی و رفع مشکلات ناشی از حوادث آب و فاضلاب

(۱۵۰۳۱۹۴۶۰۰۰)

غیر حضوری/سایت اینترنت/۱۲۲ مرکز ارتباطات مردمی ۱۲۲
crm@abfa-lorestan.ir

اطلاع رسانی قطعی آب

(۱۵۰۳۱۹۴۷۰۰۰)

 

غیر حضوری/سایت اینترنت مرکز ارتباطات مردمی ۱۲۲- مراجعه به سایت شرکت
crm@abfa-lorestan.ir

پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب

(۱۵۰۳۱۹۴۸۰۰۰)

 

غیر حضوری/سایت اینترنت گروه بازرسی و پاسخگویی به شکایات (۰۶۶ ۳۳۲۲۵۸۰۴- ۳۳۲۲۵۸۰۵  )   داخلی ۲۵۵ _ مرکز ارتباطات مردمی ۱۲۲
shekayat@abfa-lorestan.ir

رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب

(۱۵۰۳۱۹۴۹۰۰۰)

 

غیر حضوری/سایت اینترنت دبیر خانه نظام پیشنهادات (۰۶۶ ۳۳۲۲۵۸۰۴- ۳۳۲۲۵۸۰۵  )   داخلی -۲۰۱
tahghighat@abfa-lorestan.ir