دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

دستورالعمل اقدامات پيشگيرانه جهت كاهش اثرات خشكسالي