پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

بررسی رابطه بین سازمان یادگیرنده و فرهنگ ابرسانی

فایل پیوست: 
نویسنده: 
محمد حسین ساکی نوروزی؛صمد علی نیا