پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

مدل سازی پراکندگی انتشار گاز کلر با استفاده از نرم افزار PHAST

فایل پیوست: 
نویسنده: 
علی صادپاپی ؛ نورالدین نوریزدان